Zgradba snovi

Zgradba snovi


Voda 1 cm x 1 cm x 1cm
--->
1000 x
povečano

Paramecium
--->
10.000 x
povečano

Molekule vode


Atomi in molekule NE mirujejo => temperatura

, ,

Atomi lahko tudi "vidimo": , (mikroskop na atomsko silo)


Atomi NISO najmanjši delci snovi!

,


Mase atomov in molekul

Za enoto vzeli dvanajstino mase atoma 12C. To je atomska masna enota (u).
u je zelo majhna enota. Zato raje govorimo o masi velikega števila atomov. Dogovor: kilomolska masa M je masa NA izbranih atomov ali molekul. Avogadrovo število NA = 6.1026 je izbrano tako, da je produkt NA u = 1 kg.
Kilomolska masa ogljika M je torej 12 kg. Kilomolske mase elementov najdemo v periodnem sistemu.

Periodni sistem elementov .

Naloga: Kolikšna je masa molekule vode?
Naloga: Koliko kilomolov vode je v 100 l vode? Kaj pa v enem litru? Koliko molekul vode je to? Koliko je atomov kisika in koliko atomov vodika?


Tudi protoni (uud) in nevtroni (udd) so sestavljeni:

Standardni model:


Sila med atomi in molekulami


Osnovne lastnosti trdne snovi, kapljevine in plina

kapljevine in plini = tekočina

Trdna snov

kristalna (urejena struktura, primer NaCl, osnovna celica) ali amorfna (neurejena struktura)

Trdne snovi imajo lastno obliko in prostornino. Imajo veliko gostoto, so malo stisljive.

Kapljevine

Nimajo lastne oblike, imajo pa lastno prostornino. Imajo glede na pline veliko gostoto (red velikosti 1 kg/l) in majhno stisljivost.

Difuzija!

Plini

Molekule so daleč vsaksebi. Pri normalnem tlaku (1 bar) imajo majhno gosototo (red velikosti 1 kg/m3). Zavzamejo vso prostornino posode. Imajo veliko stisljivost (ni jih težko stisniti).

Difuzija še bolj izrazita kakor pri kapljevinah.


Literatura in slike: